Home

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551

เรียน บุคลากร กพร. ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ราย ว่าที่ร้อยเอก วิสาร. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1017/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่อง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร. 26K likes. สำนักงาน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่ รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งกระทรวงฯแต่งตั้งข้าราชการ.

คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจ ผอ.กศน 489 2551 5,566 views Shar การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 493/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (8 มี.ค. 2562 คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายใน. 1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานการศึกษ

Mo: Tu: We: Th: Fr: Sa: Su: 1: 2 ศธ 0201.4/48384ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของเอกชนที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของสำนักงาน. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภุมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการ. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1228/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ.

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนาระบบ

หน้าหลัก - ops สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา

งานพัสดุ สำนักงาน กศน

 1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2052/2553 เรื่องมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลว 20 กรกฎาคม 255
 2. แอดมิน กบค. สอ.สป. 15/02/2019 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน 2019-02-15T15:05:46+00:00.
 3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 202/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตาม.
 4. หมอธี มอบปลัด ศธ.รวบรวมคำสั่ง ม.44 ส่งรัฐบาลทบทวน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายการุณ สกุล.
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 662 หมู่ที่ 14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 Khon Kaen Provincial Education Office E-mail : kknpeo.web@gmail.co
 6. « หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว582 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - Home Faceboo

 1. เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 การปฏิรูปการศึกษาใน.
 2. สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (5 มิ.ย.63
 3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1919/2560 เรื่อง มอบอำนาจ.
 4. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โทร 02-140-6000 โทรสาร 02-140-6228 . ศูนย์บริการร่วม โทร 02-140-7000. ศูนย์ข้อมูล lpg โทร 02-239-989
 5. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 1010
 6. กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป. 17/12/2018 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/ว 19629 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 2018-12.
 7. ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิกา

ตามคำสั่ง คสช. การแพร่ระบาดโรค covid-19 โดยงดการให้บริการ ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้ง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่ง คสช. 63 โดยการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 6,700. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร. 28K likes. สำนักงาน.

กระทรวงศึกษาธิกา

« หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 2510 ลว. 7 ก.พ. 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 378 ลว 15 ม.ค.2562. มติ ครม.19 พฤษภาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา (โควิค-19) - ศธ.เตรียมจ้างผู้ช่วยครู. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/7476 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี. นายกฯลงนามคำสั่งโครงสร้างศบค.ตั้ง 10 ศูนย์ย่อยแก้โควิด1-9 ผบ.ทหารสูงสุด คุมศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นค

คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจ ผอ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ ว 1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560. บัญชีโครงสร้างและอัตรากำลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก. คำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬาสมัพันธ์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒.

บันทึกข้อความ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๒/ ๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง การทำบัตรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระท.. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดสีกากี - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี. 2.1 การโอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่งคำร้องถึงเลขาธิการคณะกรรมการการ. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 570/2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรมระดับ.

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่3283/2560 ลว 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องของราบการใน ก.พ.๗ แทนปลัดกระทรวง. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ราชการและติดตามประเมินผล คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 408/2562 เรื่อง คำสั่งกระทรวง. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ Chaiyaphum Provincial Education Office 275/13 หมู่ 13 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1228/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพา ง. สำนักงานปลัดกระทรวง. 22. ในมาตราที่ 29 ให้มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับตำแหน่งใด ก. ปลัดกระทรวง. ข. นายกรัฐมนตี. ค คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. ที่ 448/2558 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ดูแล้ว 138 ครั้ง « สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งเวียน ศธภ. และ ศธจ.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 218/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัด. กระทรวงศึกษาธิการ รับมือ โควิด-19สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 407/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-126-5800 โทรสาร 02-273-940

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคำสั่ง ที่ 24/2560 แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ลง. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง. ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040 คำสั่งเขตสุขภาพที่ 12. คำสั่งปี พ.ศ. 2559; คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง.

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2735/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2734/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12. wkongthong; 10/09/201

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายใน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1200 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชพลเรือนผู้ได้รับเลือกใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างลง เลื่อน. หน้าแรก; ประวัติหน่วยงาน ; โครงสร้าง/หน้าที่และอำนาจ..

:::กระทรวงศึกษาธิการ::

คำสั่งที่ 40 (คำรับรอง63) เล่มคำรับรอง63(ยส.) คู่มือคำรับรอง63(ยส.) รายงานการประชุม(ใหญ่) ครั้ง1ปี63 แบบขยะมูลฝอย(ตชว2.2 รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 [เอกสารแนบ กเลิกคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1038-2560 และ1049-2560).pdf 28 คำสั่งสป.ที่1410-2560 5ก.ค.2560มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 793 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเพื่อทราบและดำเนินการ.

ภารกิจ/อำนาจหน้าที

คำสั่งสำนักงาน แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง. ก. บทสรุปสำหรับผู บริหาร. ตามคำสั่งหัวหน าคณะรักษาความสงบแห.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์. Surin Provincial Education Office. 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร./โทรสาร 044-511013, 044-511014 เมล์ : surinpeo. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, ศธจ.ร้อยเอ็ด ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ คำสั่งที่ ๒๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีการเช่าของสำนักงานยุติธรรม. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 7191 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่ง คสช.ที่ 19/256 เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และอื่น ๆ ด้าน. สำนักงานศึกษาธิการจั. หน้าหลัก; ข่าวสาร. กิจกรรม; ข่าว-ประกา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๒/ ๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ คำสั่ง กระทรวง.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์จาก เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 112/2563 เรื่อง. วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียน. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1625/2559 คำสั่ง กศน.อำเภอบางสะพาน ที่ ๑๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต.. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ 1483/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ... ประกาศมูลนิธิ สวค กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร. 123,871 likes · 2,652 talking about this · 114,576 were here. เพ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6462 เรื่อง คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา

 • เจ ฟ ฟ์ โกลด์ บ ลุ ม ภาพยนตร์.
 • ธงชาติฮ่องกง.
 • ยกกระชับทรวงอก หมอเทพ.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต.
 • ทหารรัสเซีย สงครามโลก.
 • ช่องเซอร์วิสสําเร็จรูป ไทวัสดุ.
 • วิธี สร้าง ออ ร่า.
 • ปลาการ์ตูนแดง.
 • กษัตริย์ ญี่ปุ่น เสด็จ เยือน ไทย.
 • ยาพารา กินก่อนหรือหลังอาหาร.
 • การถอนฟันกราม.
 • ตารางไคสแควร์ พันธุศาสตร์.
 • สื่อทันตสุขภาพ กรมอนามัย.
 • ข่าว ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย ล่าสุด.
 • ทะเลทรายชิวาวา.
 • Forty eight 2018.
 • 12 อันดับ ดารา สะโพก สวย.
 • วิลเดอร์บีส.
 • ล่องเรือสำราญ.
 • อาการบวมหลังเสริมดั้ง.
 • Nordstrom ส่งไทย pantip.
 • กันต์พิมุกต์ ภูวกุล.
 • ค่าน้ําตาลในเลือดปกติ.
 • หนังดาบเทวดา.
 • Wcw เจ๊ง.
 • ศาสนาชินโต pdf.
 • รหัสไปรษณีย์ ลาดพร้าว บางกะปิ.
 • โทน สี ใน งาน ภาพยนตร์.
 • ต่าย ขายหัวเราะ เสื้อแดง.
 • คู่มือ warfarin.
 • Ekg youtube.
 • แมว ขาย ลูกครึ่ง เมน คูน.
 • ตะแกรงปิ้งย่าง เตาแก๊ส.
 • แปลงไฟล์ jpg เป็น png.
 • เสื้อลายสก๊อตผู้ชาย pantip.
 • จักรพรรดิ บาบารอสซ่า.
 • คอนซีลเลอร์ collection.
 • สถาบันกวดวิชาที่ดีที่สุด.
 • ศาสนาชินโต pdf.
 • เช็ค ได้ ไหม ว่า ใคร ส่อง ไอ จี.
 • ดู คํา ขอ ติดตาม ใน ไอ จี.